Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

1 12.675

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty là mẫu quyết định được ban Giám đốc của công ty lập ra về việc quyết định thành lập thêm một phòng ban mới của công ty. Mẫu quyết định lấy Luật doanh nghiệp, điều khoản hoạt động của công ty làm căn cứ, và đi kèm với đó là những điều khoản của quyết định thành lập phòng ban công ty. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty tại đây.

Mẫu Quyết định thành lập Ban quản lý chương trình, dự án ODA đầu tư

Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty như sau:

CÔNG TY ...................

...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số:......../2016/.............. ..........., ngày......tháng.......năm....

QUYẾT ĐỊNH
V/v: thành lập Phòng ..................

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ...............;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ...........

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Phòng .......... – Công ty ..................... kể từ ngày ..... tháng ....... năm ..........

Điều 2: Trưởng Phòng ................ chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty ....................... và các quy định pháp luật có liên quan.

Các cán bộ nhân viên trong Phòng thực hiện công việc và báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày.......tháng......năm...... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các phòng/Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY 

 

 

Đánh giá bài viết
1 12.675
Thủ tục hành chính Xem thêm