Quyết định thôi việc

33 293.986

Mẫu quyết định thôi việc

Quyết định thôi việc là mẫu văn bản trình bày về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp theo đúng thủ tục trong hợp đồng lao động đã ký kết trước đó, sau khi nhận được đơn xin thôi việc của nhân viên, giám đốc sẽ ra Quyết định nghỉ việc theo mẫu để kết thúc thủ tục nghỉ việc của nhân viên và người lao động có thể làm một số thủ tục về hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu quyết định thôi việc:

Mẫu quyết định thôi việc
Quyết định cho thôi việc của Công ty TNHH/Cổ phần

Nội dung Mẫu Quyết định cho thôi việc cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..........

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….........

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày……………………………

..........................……………………………………………………………………………………..

Điều 2: Ông (Bà) ............................và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu hồ sơ;

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
33 293.986
Việc làm - Nhân sự Xem thêm