Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn là mẫu quyết định được dùng khi cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm ra quyết định về việc thu hồi những sản phẩm không bảo đảm an toàn trên thị trường để tránh cho người tiêu dùng mua phải những hàng kém chất lượng, không an toàn. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn như sau:

MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ-... ............., ngày ........ tháng ........ năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN(1)

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ.......(Luật và Nghị định liên quan)(2);

Căn cứ Thông tư số.......... Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Căn cứ Kế hoạch...hoặc thông tin về sản phẩm không bảo đảm an toàn .....(3):

Xét đề nghị của..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi ... (tên sản phẩm, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng) từ ngày... của ...(Tên tổ chức, cá nhân có sản phẩm bị thu hồi), địa chỉ...

Điều 2. Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm là ...(số ngày) ngày, thời hạn xử lý sản phẩm sau thu hồi là ... (số ngày) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân .....(tên tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên......(tên tổ chức, cá nhân) phải báo cáo với Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế (địa phương) về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ghi các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều...;

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần thông báo;

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định;

(2) Văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ra quyết định.

(3) Ghi kế hoạch thu hồi được phê duyệt; Nếu là thông tin cảnh báo thì ghi rõ.

Đánh giá bài viết
1 1.963
Thủ tục hành chính Xem thêm