Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

5 51.531

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác là mẫu quyết định của công ty về việc thuyên chuyển, điều chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại cơ quan, đơn vị xin điều chuyển đến một bộ phận hoặc đơn vị mới. Mẫu quyết định chuyển công tác lấy Luật Doanh nghiệp và các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định thuyên chuyển công tác tại đây.

Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thuyên chuyển công tác như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***---------

....................., ngày.....tháng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thuyên chuyên công tác

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)......................................]

- Căn cứ vào quyết định số.................................. /KH, ngày..........tháng........ năm........... về việc thành lập cơ quan đơn vị....................................................................................;

- Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà).............................................................;

- Căn cứ vào công văn tiếp nhận số ..................................../KH, ngày............tháng..........năm..............của cơ quan (đơn vị);

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà) .....................................................................đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị)................................................ kể từ ngày........tháng.........năm..........

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) ...................................................................do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà) ..............................................................có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Hồ sơ đương sự

- Lưu VP

THỦ TRƯỞNG

 

 

 

Mẫu 2

CÔNG TY .............................
.............................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số: ............/......./QĐ- ................., ngày ..... tháng ..... năm ......

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Điều chuyển công tác cho ông

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty............;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ..................

- Xét đơn xin chuyển công tác của Ông ............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển Ông ............... - hiện đang là .............. sang làm ............ Công ty ................. kể từ ngày ..... tháng .... năm .....

Điều 2: Ông ............. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí ............. đến hết ngày....tháng.....năm..... Kể từ ngày.....tháng.....năm....... các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông ............. được hưởng như nhân viên .................

Ông ............ có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng......năm...... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ............ và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Đánh giá bài viết
5 51.531
Việc làm - Nhân sự Xem thêm