Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức Quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

Giới thiệu

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại doanh nghiệp sau thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng nằm trong kế hoạch tiếp nhận nhân sự mới của doanh nghiệp. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức nêu rõ thông tin đơn vị ra quyết định, nhân viên được tiếp nhận làm nhân viên chính thức, phòng ban thi hành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại đây.

Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc

Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

TÊN CÔNG TY
…………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
................................

     Số:..../...../QĐNS-....(1)

.............,  ngày      tháng     năm 200.....(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)
(V/v: tiếp nhận chính thức)

............................(4)

- Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

- Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

- Căn cứ tờ trình  số ......./TT-..... đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày.....tháng……năm……, v/v tiếp nhận nhân sự; (7)

- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Tiếp nhận chính thức Ông/Bà ............ (8) vào làm việc tại Phòng..................... (9) thuộc ....................... (10), vị trí .................... (11), kể từ ngày ...... tháng ............ năm ... (12)

Điều 2: Ông/Bà.......................... (13) chịu sự điều hành trực tiếp của ...................... (14).

Điều 3: Ông/Bà .................. (15); ............... (16); Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.............tháng..........năm.........

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Ban TGĐ (b/c)

- Lưu VP

TÊN CÔNG TY(17)
CHỨC DANH(18)

(TÊN) (19)

Diễn giải:

(1)- Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu thừ 01.

Cụ thể: ........../.............../QĐNS-  ..........

Trong đó: Số thứ tự, QĐ Số năm, Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)- Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)- Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)- Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)- Tên người được nhận quyết định

(9)- Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)- Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)- Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)- Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận chính thức

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)- Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)- Tên người được nhận quyết định

(16)- Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận quyết định sẽ nhận lương.

(17)- Tên công ty đưa ra quyết định

(18)- Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)- Tên người ký quyết định

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự