Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính

1 134

Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính

Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính là mẫu bản quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc tiếp tục giải quyết vụ án hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ người khởi kiện, người bị kiện. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính tại đây.

Mẫu số 08-HC: Biên bản đối thoại

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án hành chính

Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính

Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 12-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Số: .../... (2)/QĐST-HC ..........., ngày....tháng....năm....

QUYẾT ĐỊNH
TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, khoản 2 Điều 142, Điều 145 của Luật tố tụng hành chính;

Xét thấy: (3) .........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tiếp tục giải quyết vụ án hành chính số .../.../TLST-HC ngày...tháng...năm........(4) về (5) .................................., giữa:

Người khởi kiện: (6) ..............................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Người bị kiện: (7) ...................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): (8) ..............................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

2. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ số ...../...../QĐST-HC ngày....tháng....năm......

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

Nơi nhận:

- Ghi theo khoản 2 Điều 145 Luật tố tụng hành chính;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính; nếu Tòa án ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án (ví dụ: Số 02/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi cụ thể lý do của việc tiếp tục giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 142 của Luật tố tụng hành chính.

(4) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(5) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: "Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất").

(6) và (8) Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn khởi kiện).

(7) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

Đánh giá bài viết
1 134
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm