Mẫu quyết định trưng cầu giám định bổ sung

1 46

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung yêu cầu giám định bổ sung... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

Tôi: ..............................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................

Căn cứ ........................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 36, 68, 100, 205, 208, 210 và 214 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Trưng cầu (1): ..............................................................................................

giám định bổ sung ........................................................................................

I. MẪU VẬT GỬI GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG (2):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

II. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG (3):

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Thời hạn giám định bổ sung từ ngày ............tháng ........... năm.......... đến ngày ......... tháng .......... năm.................(4). Cơ quan tiến hành giám định bổ sung phải gửi kết luận giám định bổ sung cho cơ quan đã trưng cầu giám định bổ sung.

Kết luận giám định gửi đến ............................................................................

Kèm theo Quyết định này gồm: .....................................................................

Người giám định có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS...................................

- Hồ sơ 02 bản.

................................

(1) Ghi rõ họ tên người được trưng cầu giám định hoặc tên cơ quan tiến hành giám định;

(2) Ghi rõ mẫu vật cần giám định và mẫu vật so sánh;

(3) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định bổ sung;

(4) Thời hạn giám định được quy định tại Điều 208 BLTTHS.

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định bổ sung

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm