Mẫu quyết định trưng cầu giám định lại

1 61

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định lại

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định lại là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trưng cầu giám định lại. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung yêu cầu giám định lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định lại như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH LẠI

(Lần thứ (1) ..................................)

Tôi: .........................................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................

Căn cứ ....................................................................................................

Xét cần thiết cho cuộc điều tra;

Căn cứ các điều 36, 68, 100, 205, 208, 211 và 214 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Trưng cầu (2) ...........................................................................................

giám định lại .............................................................................................

I. TÓM TẮT NỘI DUNG SỰ VIỆC (3):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

II. TÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG CẦN GIÁM ĐỊNH

1. Mẫu cần giám định (4):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Mẫu so sánh hoặc tên tài liệu có liên quan gửi kèm theo (nếu có):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (5)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Thời hạn giám định lại từ ngày ......... tháng ......... năm................ đến ngày ........ tháng ....... năm........(6)

Cơ quan tiến hành giám định lại phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu giám định lại.

Kết luận giám định gửi đến...............................................................................

Kèm theo Quyết định này gồm:.........................................................................

Người giám định có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS..............................

- .........................................

- ...........................................

- Hồ sơ 02 bản.

...................................

(1) Trường hợp trưng cầu giám định lại lần thứ hai yêu cầu cơ quan giám định thành lập Hội đồng giám định;

(2) Ghi rõ họ tên người được trưng cầu giám định hoặc tên cơ quan tiến hành giám định;

(3) Ghi tóm tắt diễn biến sự việc liên quan đến việc giám định, kết quả giám định lần trước và lý do giám định lại.

(4) Ghi rõ tên, số lượng, nơi thu, đặc điểm, cách phát hiện, thu lượm và bảo quản; những thay đổi do giám định lần trước; có phải giữ nguyên vẹn không?

(5) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định.

(6) Thời hạn giám định được quy định tại Điều 208 BLTTHS.

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định lại

Mẫu quyết định về việc trưng cầu giám định lại

Đánh giá bài viết
1 61
Thủ tục hành chính Xem thêm