Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

1 9.964

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử nhằm thay thế cho hoá đơn giấy, góp phần hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí, nhanh nhạy các thủ tục, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính bảo mật của Doanh nghiệp. Như vậy một Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử trước hết phải làm Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử như sau.

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Nội dung Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử:

Đơn vị chủ quản:..................
Tên tổ chức....................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
  ............., ngày...... tháng.......năm.........

QUYẾT ĐỊNH CỦA .........(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC ...

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số ...

....

Xét đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

  • Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
  • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../20....Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,... chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
  • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục...);
  • Như Điều 4 (để thực hiện);
  • Lãnh đạo đơn vị;
  • Lưu. 
 

Các bạn có thể tải Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử định dạng .PDF hoặc .DOC về để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
1 9.964
Thủ tục hành chính Xem thêm