Mẫu S02a-H: Chứng từ ghi sổ

Mẫu chứng từ ghi sổ

Mẫu S02a-H: Chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của chứng từ ghi sổ như sau:

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02a-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày... tháng... năm ...

Số:.......

Diễn giải

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo ... chứng từ kế toán.


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm....

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Mẫu chứng từ ghi sổ

Mẫu chứng từ ghi sổ

Đánh giá bài viết
1 1.813
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm