Mẫu số 01-3/ĐNHT: Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số 01-3/ĐNHT - Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số 01-3/ĐNHT: Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN, là những giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ hoàn thuế của các công ty, doanh nghiệp trường hợp xuất khẩu,... gửi đến cơ quan thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế - Mẫu 08 - MST

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng.

Nội dung cơ bản của Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ như sau:

Mẫu số 01-3/ĐNHT - Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ - Mẫu 01-3/ĐNHT

Mẫu số 01-3/ĐNHT: Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01-3/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ...)
[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ .... đến ...

[02] Tên người nộp thuế: …………...................….........………………….…………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế: ……………………............…………………………………..

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Hợp đồng xuất nhập khẩu
Tờ khai hải quan
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng/Văn bản xác nhân với nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ
Hợp đồng xuất khẩu
Hợp đồng nhập khẩu
Hình thức thanh toán
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Số Ngày Số Ngày Số
Ngày Số
Ngày Số
Ngày Số tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Các tài liệu khác (nếu có): ..............................................................................................

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ..................................

Chứng chỉ hành nghề số: ..........

………….. , ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 7.081
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm