Mẫu số 01-5/ĐNHT: Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

1 126

Mẫu số 01-5/ĐNHT: Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01-5/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA,
DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (*)
(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ...)
Form No: 01-5/ĐNHT
A list of Value-added Tax (VAT) refund over goods and services purchased by
 

Diplomatic Missions, Consular posts, Representative Offices of International organizations in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No …… dated ……..)

- Cơ quan đại diện (Mission): ............................

- Trụ sở tại (address): ......................................

- Mã số thuế (tax code): ...................................

- Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ............. tại ngân hàng ............. cho những hàng hóa, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số: ............... mua trong quý ... năm ... dùng cho cơ quan.

(request to refund VAT at the account No ……………….. in the bank ……………… over goods and services or carburant for vehicle Plate No ………….. purchased on quarter  ... year .... by the Mission).

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT
No
Hóa đơn
số, ngày
phát hành
Invoice No., date
Tên và
mã số thuế
nhà cung cấp
Supplier's
name
& tax code
Tên hàng hóa,
Dịch vụ
Name of purchased
goods & services
Đơn vị
tính
Unit
Số lượng
Quantity
Doanh số mua
chưa có thuế GTGT
Purchased price
without VAT
Tiền thuế GTGT
Refundable tax
Cục Lễ tân duyệt về danh mục,
số lượng hàng hóa,
dịch vụ
Certification of the
Protocol Department
about kind and quantity
of goods and services
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
  ....              
(Tổng cộng)
(Total)
     

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc
Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu
Signed by Head or Deputy Head of Mission and stamp

Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

- Xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng dành cho xe cơ quan cho xe ô tô mang biển số nêu trên.

- Hàng hóa, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hóa dịch vụ mua trong hóa đơn số: …………

The Protocol Department-MOFA certifies that the Mission enjoys VAT refund for:

- Over carburant according to the Mission's vehicle quota for the above mentioned Vehicle Plate No.

- Over goods or services mentioned above except for those of invoice(s) No: ........................ 

………….. , ngày ... tháng ... năm ...
……., date ... month ... year ...

Cục tr­ưởng Cục Lễ tân Nhà nước
Director of Protocol Department

(*) - Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA).

- Trong trư­ờng hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho xăng xe ô tô. Khai riêng xăng dùng cho từng xe.

(Please fill in separate application per vehicle in case the Mission request to refund VAT over carburant for vehicle). 

Đánh giá bài viết
1 126
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm