Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

1 473

Mẫu quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin cơ quan thuế ra quyết định, cá nhân tổ chức nhận quyết định, nội dung quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định ấn định số thuế phải nộp tại đây.

Mẫu quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp như sau:

 TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

---------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: ................................

..........., ngày ........ tháng .......... năm ........

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ấn định số thuế phải nộp

---------------- 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số .............. ngày ....................... của ....................... về việc kiểm tra (thanh tra) ......................... tại.................................

- Căn cứ Biên bản kiểm tra (kết luận thanh tra) ....................................................

- Xét đề nghị của ....................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ấn định số thuế phải nộp đối với:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ............................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Chứng nhận đăng ký kinh doanh/Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ................ do............ cấp ngày.........................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Lý do ấn định: ........................................................................................................

Số thuế ấn định: .....................................................................................................

Số thuế chênh lệch giữa số thuế cơ quan thuế ấn định và số thuế người nộp thuế tự kê khai: ..................................

Điều 2: Ông/bà/ tổ chức có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế bị ấn định trong thời hạn ................. kể từ ngày ................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà/Tổ chức có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ phận KK,...;
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đánh giá bài viết
1 473
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm