Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

1 4

Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 01.ĐKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…………

Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi …………………………………………………………

CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu………….cấp ngày …../..../....Nơi cấp:.............................

1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:

2. Đối tượng vật nuôi:

Gia súc: ………………………………………………………………………………;

Gia cầm: ……………………………………………………………………………..;

Vật nuôi khác: ……………………………………………………………………….;

3. Đăng ký cấp mới: □ Đăng ký cấp lại: □

Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết): …………………………………………………..

Các văn bản kèm theo (nếu có): ……………………………………..……………….

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./.

 

………, ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 01.ĐKCN: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm