Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

6 26.851

 Mẫu số 01/ĐNHT - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là Mẫu giấy kê khai thuế được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, là giấy tờ đầu tiên trong bộ hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp, công ty,... Nội dung cụ thể của Mẫu số 01/ĐNHT xin được giới thiệu cụ thể đến các bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu số 01-3/ĐNHT: Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Nội dung sơ bộ của Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước - Mẫu số 01/ĐNHT thay thế cho mẫu cũ cũng tên ban hành theo Thông tư 28/2011/TT-BTC (đã hết hiệu lực) như sau:

Mẫu số 01/ĐNHT - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước
Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước mới nhất

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế

 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
……………………………

Số: ...............

Mẫu số 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày .......... tháng ........ năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

        Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế: ............................................................................................

[03] Mã số thuế: 

[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:...../..../........Nơi cấp:................. Quốc tịch:......................

[05] Địa chỉ:...............................................................................................................

[06] Quận/huyện: ................................................[07] Tỉnh/thành phố:..........................

[08] Điện thoại: ................................. [09] Fax: .............................. [10] Email:...........

[11] Tên đại lý thuế (nếu có).........................................................................................

[12] Mã số thuế: 

[13] Địa chỉ: ...............................................................................................................

[14] Quận/huyện: ............................................ [15] Tỉnh/thành phố: ............................

[16] Điện thoại: .............................. [17] Fax: .................................... [18] Email: ........

[19] Hợp đồng đại lý thuế số: ................................... ngày ...........................................

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế Kỳ  tính thuế
Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)
Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT
Số tiền đề nghị hoàn

Lý do đề nghị hoàn trả
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
              
              
              
Tổng cộng         

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Khoản phải nộp NSNN

(loại thuế, khoản phạt)
Cơ quan thu 
Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)
Quyết định thu/
Tờ khai hải quan
Nộp vào tài khoản 
Số tiền
Cơ quan thuế Cơ quan Hải quan Cơ quan khác Số Ngày Thu NSNN
Tạm thu
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)   

 

   

 


                     
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế          
                     
  Tổng cộng

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: ..........................................................................

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ..................................... Bằng chữ: ......................................

Hình thức hoàn trả bằng:

Chuyển khoản:  Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN)..........................

Tiền mặt:  Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước..............................................     

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: .......................................

Chứng chỉ hành nghề số: ...............................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

  • Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng .... năm ...... đến tháng ... năm ........ có liên quan.
  • "Lý do đề nghị hoàn trả": Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
  • "Quyết định thu/Tờ khai hải quan": Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
  • "Nộp vào tài khoản": Đánh dấu "V" vào cột tài khoản có liên quan.
  • KBNN: Kho bạc Nhà nước.
  • NSNN: Ngân sách Nhà nước.
  • GTGT: Giá trị gia tăng.
6 26.851
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm