Mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán

1 576

Mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán

Mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán là mẫu đơn xác nhận dùng cho người nộp thuế gửi tới cơ quan thuế về việc xác nhận chưa được thanh toán tiền với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để không bị tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế. Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn xác nhận chưa được thanh toán tại đây.

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán

Mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán

Nội dung cơ bản của mẫu số 01/TCN - Đơn xác nhận chưa được thanh toán như sau:

  Mẫu số 01/TCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
            TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....................... ............, ngày..........tháng ........năm .....

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)...

..........(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: ..............., địa chỉ: ........... đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ... (tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: ........., ngày .......... tháng ........... năm .........., trong đó:

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: ......... đồng.

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: ......... đồng.

1. ............(Tên đơn vị).......... đã thanh toán cho .......(tên người nộp thuế)......... số tiền là: .........(số tiền)........ đồng, trong đó:

- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: ......... đồng.

- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: .......... đồng.

2. Số tiền .......(tên đơn vị).......... còn nợ .......(tên người nộp thuế)........ là: ......... đồng.

3. Thời hạn .........(tên đơn vị)........ phải thanh toán là ngày ...........(1)

4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau:

- Tờ khai thuế ........ tháng/quý/năm .......; số tiền thuế phải nộp: .......... đồng; hạn nộp: .......(ghi rõ ngày ........ tháng ....... năm......)......(2)

- Tờ khai thuế ......... tháng/quý/năm ........., số tiền thuế phải nộp: ......... đồng, hạn nộp: ........(ghi rõ ngày ........ tháng ..... năm......).......

- Quyết định số .........., ngày ........ tháng ........... năm ......; số tiền thuế phải nộp: ....... đồng; hạn nộp: ........(ghi rõ ngày ....... tháng ........ năm........).......

5. .........(Tên người nộp thuế)........ đề nghị .......(tên cơ quan thuế)......... không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:

- Tờ khai thuế .......... tháng/quý/năm ..........; số tiền: .......... đồng từ ngày ......... đến ngày được .........(tên đơn vị)......... thanh toán (3)

- Tờ khai thuế ....... tháng/quý/năm ........, số tiền: ......... đồng từ ngày ......... đến ngày được ........(tên đơn vị)......... thanh toán.

- Quyết định số ........., ngày ........... tháng ........ năm ..........; số tiền: ........ đồng từ ngày ......... đến ngày được .........(tên đơn vị).......... thanh toán.

.........(Tên người nộp thuế)......... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;                         

- Lưu: VT, ....

NGƯỜI NỘP THUẾ
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN

... (Tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại ...(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)..., số tài khoản: ..., tên tài khoản: ... xác nhận những thông tin ...(tên người nộp thuế)... khai ở trên là đúng./.

                               ............, ngày..........tháng ........năm ...
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:

Trường hợp 1:

(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.

Trường hợp 2:

(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).

Đánh giá bài viết
1 576
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm