Mẫu số 01/TĐ-GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN)

Mẫu số 01/TĐ-GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 01/TĐ-GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……… Năm ....

[02] Lần đầu: [ ] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………….............................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….......................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ............................................... ngày .......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Sản lượng điện
Giá tính thuế
Giá tính thuế
Thuế GTGT
(1) (2) (3) (4) = (1) x (2) x (3)
(5)
(6) = (4) - (5)
1 Thuế GTGT đầu ra
2 Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất điện
3 Số thuế GTGT phải nộp

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ….... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 205
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm