Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

1 29.645

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định là biên bản kế toán mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn để các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm biên bản giao nhận tài sản cố định. Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra khi có sự giao nhận về tài sản cố định của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định tại đây.

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Nội dung cơ bản của mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định:

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ...........................

Mẫu số 01 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày......tháng.....năm.....

Số:.................

Nợ:................

Có:................

Căn cứ Quyết định số: ............... ngày......tháng......năm...... của ................................. về việc bàn giao TSCĐ ...........................

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện bên giao

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện bên nhận

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện ...............

Địa điểm giao nhận TSCĐ: .......................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT
Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ
Nước sản xuất (XD)
Năm sản xuất
Năm đưa vào sử dụng
Công suất
(diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử
... Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
  Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01–TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ......tháng .....năm......

Số: ...................................

Nợ: ..................................

Có: ...................................

- Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ............... tháng ............... năm ............... của ....................... về việc bàn giao TSCĐ..........................................................................................................

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ....................................... Đại diện bên giao.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ....................................... Đại diện bên nhận.

- Ông/Bà ...................................... Chức vụ ................................... Đại diện...................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..............................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT
Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ
Nước sản xuất (XD)
Năm sản xuất
Năm đưa vào sử dụng
Công suất
(diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyển
Chi phí chạy thử
... Nguyên giá TSCĐ
Tài liệu kỹ thuật kèm theo
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
  Cộng x x x x x           x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, họ tên)
1 29.645
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm