Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi

1 2

Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu bản thuyết minh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi là mẫu bản thuyết minh được lập ra để ghi chép về việc thuyết minh điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung thuyết minh... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 02.ĐKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN THUYẾT MINH
Về điều kiện chăn nuôi

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI

1. Tên cơ sở chăn nuôi: ……………………………………………………………….

2. Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi: ……………………………………………………..

3. Địa chỉ: ……………………. Số điện thoại: .............................. Email: …….…….

4. Hình thức xây dựng (mới/cũ/mở rộng): …………………………………………….

5. Tổng diện tích cơ sở chăn nuôi: ………….m2, trong đó:

a) Diện tích chuồng nuôi (m2): ……………………………………………………….

b) Diện tích khu xử lý chất thải (m2): ………………………….……………………..

II. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

1. Địa điểm xây dựng:

a) Vị trí xây dựng: ……………………………………………………………………

b) Nhu cầu nước (m3/năm): …………………………………………………………..

c) Trữ lượng cung cấp nước (m3/năm): ………………………………………..……..

2. Chuồng trại chăn nuôi: Mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt bằng trang trại, kiểu chuồng, trang thiết bị.

3. Bản sao, chụp tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Sổ sách quản lý: Sổ ghi chép phục vụ quá trình chăn nuôi.

 

CHỦ CƠ SỞ CHĂN NUÔI
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 02.ĐKCN: Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm