Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

5 9.083

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu là mẫu biên bản làm việc được lập ra khi có sự giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của đơn vị doanh nghiệp đối với cơ quan thuế. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản làm việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu tại đây.

Thông tin ứng viên dự tuyển

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Nội dung cơ bản của mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu như sau:

 

Mẫu số: 02/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 

TÊN CƠ QUAN THUẾ

 ------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 

............, ngày.......... tháng ........ năm ......

 BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu 

Căn cứ Thông báo số...../TB-............ ngày ........... tháng ....... năm...........của ...(tên cơ quan thuế)... về việc đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

Hôm nay, hồi ..... giờ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại: ..........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cơ quan thuế:

1. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: ..............................................

2. Ông/Bà: ................................................ - Chức vụ: ..............................................

II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):

Ông (bà): ..................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số: ...................................................................................................

Chức vụ: .......................... đại diện cho ....(tên người nộp thuế)..., Mã số thuế: ............

Địa chỉ: .....................................................................................................................

III. Nội dung làm việc: ................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế:

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

V. Đề xuất và kiến nghị:

1. Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo qui định của pháp luật thuế:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Các nội dung chưa được làm rõ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ....................................................................................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 

1. Việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu trực tiếp của người nộp thuế phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.

2. Đối với các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao.

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Đánh giá bài viết
5 9.083
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm