Mẫu số 02/QĐ-PTHA: Quyết định thi hành án chủ động

Mẫu quyết định thi hành án chủ động

Mẫu quyết định thi hành án chủ động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thi hành án chủ động. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của người bị thi hành án... Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thi hành án chủ động như sau:

Mẫu số 02/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án chủ động

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ ... Điều ... Luật Thi hành án dân sự …………;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……. ngày ……. tháng…... năm …………… của Tòa án ……… …………………………………………………………………. (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định về việc ủy thác số …….. ngày... tháng... năm ……. của (nếu có) ..................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành án đối với: ………………………………………. Sinh ngày ......

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Các khoản phải thi hành: ...................................................................................

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TAQSTW;
- Cục THA/BQP;
- Viện KSQS.….;
- Lưu: VT, HS, THA;....

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu quyết định thi hành án chủ động

Mẫu quyết định thi hành án chủ động

Đánh giá bài viết
1 130
Thủ tục hành chính Xem thêm