Mẫu số 02/TĐ-TNDN: Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

Mẫu số 02/TĐ-TNDN: Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 02/TĐ-TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

BIỂU THUẾ TNDN TÍNH NỘP CỦA DOANH NGHIỆP
CÓ CÁC ĐƠN VỊ THỦY ĐIỆN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Qúy ……… Năm ...……

[02] Lần đầu: [ ]  [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………….............................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….......................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ............................................... ngày .......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ chi phí Số tiền

1

2

 

3

 

4

 

5

Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ

Tại trụ sở chính:

Mã số thuế: ..................................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc I

Mã số thuế (nếu có): ....................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc II

Mã số thuế (nếu có): .......................

Tại đơn vị thủy điện phụ thuộc III

Mã số thuế (nếu có): ......................
..........

........................................

........................................

 

........................................

 

........................................

 

........................................

........................................

........................................

 

 ........................................

 

 ........................................

 

 ........................................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ….... tháng ….... năm ….... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 64
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm