Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

27 120.173

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT được VnDoc.com cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo trong các trường hợp bị mất, rách, hỏng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc khám chữa bệnh theo chế độ, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được nhanh chóng và dễ dàng.

Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHT mẫu số D01-TS

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT với nội dung cơ bản như sau:

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT
Đơn đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế - Mẫu số 02/THE

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT được trình bày cụ thể dưới đây với nội dung rõ ràng và chi tiết. Ngoài ra, để thuận tiện sử dụng và làm việc, các bạn có thể tải file về định dạng .DOC hoặc .PDF để tiện chỉnh sửa, điền thông tin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

……, ngày …… tháng …… năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố.........................

Tên tôi là: ……………………………………Nam/nữ: ...........…… Năm sinh:.................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:........................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày …..../…..../…............ đến ngày …...../…...../…...............

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ..........................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

     ……, ngày… tháng… năm…...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
27 120.173
Việc làm - Nhân sự Xem thêm