Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu của đơn vị doanh nghiệp

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai mua lại cổ phiếu. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin của người bán, thông tin của người mua, người lập phiếu, số lượng cổ phiếu, mệnh giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu tại đây.

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu như sau:

Đơn vị: .......................

Địa chỉ: ......................

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Ngày ... tháng ... năm ...

Số:............................

- Họ tên người bán lại: ........................................... Địa chỉ: .........................

- Họ tên người mua lại: .......................................... Địa chỉ: .........................

STT

Người lập phiếu
(Ký,họ tên)


Số lượng

Mệnh giá

Giá thực tế muaSố tiền
Theo mệnh giá
Theo giá thực tế mua
 A  B  1  2  3 4  5
             
  Cộng          

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ........................................................

...........................................................................................................................

 

.........., ngày...tháng...năm...

người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 407
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm