Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn

1 4

Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn là gì? Mẫu sổ tiếp nhận xử lý yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn là gì?

Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận, thông tin xử lý... Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn

Mẫu số 03/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019)

CƠ QUAN LẬP SỔ ………………………..

SỔ
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ YÊU CẦU HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN

 

Quyển số: ……………………………..

Tổng số trang: ………………………..

Thời gian sử dụng: …………………...

Thủ trưởng cơ quan xác nhận

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Bìa in trên giấy khuôn khổ A3

STT

NGÀY TIẾP NHẬN

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

LOẠI VIỆC

HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH YÊU CẦU

NỘI DUNG YÊU CẦU

TÀI LIỆU, GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN
(nếu có)

KẾT QUẢ XỬ LÝ

HỖ TRỢ

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

TỐ TỤNG

THI HÀNH ÁN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03/BTNN:

Cột số 1. Thứ tự số vụ việc tiếp nhận.

Cột số 2. Ghi rõ ngày, tháng, năm tiếp nhận.

Cột số 3. Ghi họ và tên người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 4. Ghi địa chỉ của người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 5 và 6. Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với yêu cầu hỗ trợ hoặc yêu cầu hướng dẫn.

Cột số 7, 8 và 9. Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với hoạt động phát sinh yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 10. Ghi tóm tắt nội dung yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Cột số 11. Liệt kê tài liệu, giấy tờ có liên quan đến yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn (nếu có).

Cột số 12. Ghi kết quả đã xử lý, giải quyết yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn.

Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3

Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn

Mẫu số 03/BTNN: Sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm