Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

1 296

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính là mẫu bản thông báo được tòa án nhân dân lập ra và gửi tới cá nhân, tổ chức làm đơn khởi kiện để thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính. Mẫu thông báo nêu rõ lý do trả lại đơn. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính tại đây.

Mẫu số 02-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính

Mẫu số 01-HC: Đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 03-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: ...../..... (2)/TB-TA ............, ngày....tháng....năm......

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(3)...................................................................

Địa chỉ: (4)......................................................................

Sau khi xem xét đơn khởi kiện của (5) ........................ và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) ......................................................

Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp trả lại đơn khởi kiện vì lý do (6) ............................

........................................................................................................................................

Căn cứ vào khoản 3 Điều 122 hoặc điểm (7) .... khoản 1 Điều 123 của Luật tố tụng hành chính;

Tòa án nhân dân..................................... trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho người khởi kiện được biết.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án nhân dân (8) ........ về việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Viện kiểm sát nhân dân (9)....;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số, năm ban hành thông báo (ví dụ: số 20/2017/TB-TA).

(3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) Ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 hoặc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật TTHC.

(7) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 122 hoặc điểm cụ thể nào khoản 1 Điều 123 của Luật TTHC.

(8) Ghi như (1).

(9) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án nhân dân ra thông báo.

Đánh giá bài viết
1 296
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm