Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

1 219

Mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế là mẫu bản thông báo được cơ quan thuế lập ra để thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế. Mẫu bản thông báo nêu rõ cơ quan, cá nhân nhận thông báo, mã số thuế, nội dung thông báo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế tại đây.

Mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: ……./TB-............….

............, ngày.......... tháng ........ năm ......

 THÔNG BÁO
Về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 

Kính gửi:........................................................................................

Mã số thuế: ....................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo:.................................................................

Căn cứ Điều 49 và Điều 51 của Luật Quản lý thuế

Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của .................. nộp ngày .............,
cơ quan thuế ..................... thông báo:

Hồ sơ đề nghị gia hạn thuế của .............. đã đầy đủ thủ tục theo quy định. Cơ quan thuế chấp nhận cho .............. được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt với số tiền là .................... đồng từ ngày ......................... đến hết ngày .................................................

Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, ....................(người nộp thuế) không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp thuế. Khi hết thời gian gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, ............. phải nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Trường hợp ............... không nộp đầy đủ và đúng thời hạn nêu trên sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ...................................................................

Cơ quan thuế.......... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 219
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm