Mẫu số 03/TĐ-TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện)

Mẫu số 03/TĐ-TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 03/TĐ-TAIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
(Dành cho cơ sở sản xuất thủy điện)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……… Năm ...……

[02] Lần đầu: [ ] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………….............................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….......................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ............................................... ngày .......................................

STT

Tên loại tài nguyên
Sản lượng tài nguyên thương phẩm khai thác
Giá tính thuế đơn vị tài nguyên
Thuế suất
(%)
Thuế TN phát sinh trong kỳ
Thuế TN phát sinh trong kỳ
Thuế TN phát sinh phải nộp trong kỳ
KW/h
Sản lượng điện xuất tuyến
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x (5) x (6)
(8) (9) = (7) - (8)
Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Đánh giá bài viết
1 210
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm