Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu thông báo nộp thuế là mẫu thông báo của cơ quan thuế, chi cục thuế gửi tới hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán về việc nộp thuế của cá nhân, hộ gia đình đó. Trong thông báo ghi rõ số thuế phải nộp, nơi nộp thuế và các loại thuế phải nộp trong năm. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thông báo nộp thuế tại đây.

Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất

Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 10-1/TB-TNCN

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN

Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu thông báo nộp thuế

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo nộp thuế như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

Mẫu số: 03/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỤC THUẾ .........
CHI CỤC THUẾ ........
---------------

Số: …….............…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân
nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi: ...................................................................................

Mã số thuế: ................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo: ................................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của ....................................................... nộp ngày .............................................;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ.

Chi cục thuế ……………...........................................................................................……….. thông báo:

1. Số thuế môn bài phải nộp năm nay/6 tháng cuối năm:

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

2. Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế Số tiền
(1) (2) (3)
1 Thuế Tiêu thụ đặc biệt
2 Thuế GTGT
3 Thuế Tài nguyên
4 Phí bảo vệ môi trường
Tổng thuế khoán:

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….

- Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

- Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x 3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

3. Nơi nộp thuế khoán:

Nộp cho ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ .......................

Nộp tại trụ sở cơ quan thuế: …………… địa chỉ ...........................

Nộp tại kho bạc: ………………………….. địa chỉ .........................

- Thuế Môn bài: tài khoản ……….…..

- Thuế TTĐB: tài khoản ………..…..

- Thuế GTGT: tài khoản ……………

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hiện nay mẫu số 03/THKT: Thông báo nộp thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC đã hết hiệu lực, VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu số 01/TBT-CNKD: Thông báo nộp thuế theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Mẫu số: 01/TBT-CNKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)
CỤC THUẾ.........
CHI CỤC THUẾ ........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../TB-CCT ........,ngày..........tháng ........năm ......

□ Thông báo lần đầu trong năm

□ Thông báo điều chỉnh trong năm

THÔNG BÁO
Về việc nộp thuế

(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi

Ông/ bà ..............(tên người nộp thuế).............

Mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ:..........................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà....(tên người nộp thuế)... và biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) .....................; Xét đề nghị của Đội thuế ...................., Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kê khai và Kế toán thuế;

Chi cục Thuế ....(tên cơ quan thuế).... thông báo số tiền thuế Ông/Bà phải nộp như sau:

1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân:

2. Số thuế môn bài phải nộp trong năm:............ ...đồng. Tiểu mục ...............................

3. Tổng số thuế khoán phải nộp trong năm:.....................................đồng.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế/phí Tiểu mục Số thuế/phí phải nộp
Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Thuế Giá trị gia tăng
2 Thuế Thu nhập cá nhân
3 Thuế Tiêu thụ đặc biệt
4 Thuế Tài nguyên
5 Phí Bảo vệ môi trường
6 Thuế Bảo vệ môi trường

4. Nơi nộp thuế:

Nộp cho ủy nhiệm thu:...(Tên ủy nhiệm thu)..., địa chỉ ....................................................

Nộp tại trụ sở cơ quan Thuế:................ địa chỉ..............................................................

Nộp tại kho bạc: ...............................địa chỉ.................................................................

Nộp tại ngân hàng: ...........................địa chỉ.................................................................

5. Thời hạn nộp thuế

5.1. Thuế môn bài nộp chậm nhất là ngày......................................................................

5.2 Đối với các loại thuế nộp theo quý thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thuế gửi kèm theo Thông báo lần đầu trong năm Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan thuế công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế và tại ......(địa điểm niêm yết)........................từ ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với .....(tên cơ quan thuế).... theo số điện thoại: ................... địa chỉ: ..............................................để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế ........(tên cơ quan thuế)....thông báo để Ông/bà được biết và thực hiện./

.................,ngày.....tháng......năm....
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
2 18.297
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm