Mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng

Mẫu báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng

Mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tên đại lý, doanh thu bán vé, hoa hồng đại lý... Mẫu được ban hành theo Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng như sau:

CÔNG TY……………

Mẫu số 04/BCXS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỒNG ĐẠI LÝ VÀ CHI ỦY QUYỀN TRẢ THƯỞNG

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên đại lý

Doanh thu bán vé

Hoa hồng đại lý

Số tiền chi ủy quyền trả thưng

Tổng số tiền

Tlệ hoa hồng đại lý được hưởng

XSTT

XS Cào

XS Bóc

Lô tô

XS Điện toán (Công ty XSKT Th Đô)

Xổ số ma trận

Xổ số tự chọn số theo dãy s

Xổ số quay s nhanh

Xổ sđiện toán khác (theo QĐ của BTC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Đại lý ...

2

Đại lý...

TỔNG SỐ

......., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưng
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng

Mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý và chi ủy quyền trả thưởng

Đánh giá bài viết
1 87
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm