Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng

Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng

Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai các tài khoản ngân hàng của cá nhân người nộp thuế. Mẫu ghi rõ thông tin người nộp thuế, cơ quan thuế, các tài khoản kèm theo là các ngân hàng... Mẫu bảng kê tài khoản ngân hàng được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin việc ngành ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng

Mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng

Nội dung cơ bản của mẫu số 04-ĐK-TCT: Bảng kê tài khoản ngân hàng như sau:

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ
Tài khoản ngân hàng (Banking Account Declaration)

(Kèm theo Mẫu số 04-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế: ................................................................................................
Name of contractor/sub-contractor/management board

Mã số thuế (nếu có): ................................................................................................
Taxapayer identification number (if any)

STT
No
Tên Ngân hàng
(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)
Name of Bank
(Declare branch/transaction)
Số tài khoản
Account number
................, ngày: ......../....../.......
................., date: ......./....../........
NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU/NHÀ THẦU PHỤ/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
Representative of contractor (or sub-contractor)
(Signature)
Đánh giá bài viết
1 660
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm