Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

1 3

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thông tin đánh giá điều kiện chăn nuôi... Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 04.ĐKCN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN
Đánh giá điều kiện chăn nuôi

1. Căn cứ đánh giá:

2. Thời gian đánh giá: ....................................................................................................

3. Tên cơ sở được đánh giá: ..........................................................................................

4. Địa điểm: ...................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………….…………………..

5. Đại diện Đoàn đánh giá:

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

6. Đại diện cơ sở chăn nuôi:

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

7. Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Lấy mẫu (nếu có): …………………..………………………………………………..

8. Kết luận của Đoàn đánh giá: ………………………………………………………

9. Ý kiến của cơ sở:

……………………..…………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ CHĂN NUÔI

ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm