Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

1 96

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính là mẫu bản thông báo được tòa án nhân dân lập ra gửi tới cá nhân, tổ chức để thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí cho vụ án hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính tại đây.

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu số 02-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính

Mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 04-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số:.../.... (2)/TB-TA .........., ngày....tháng....năm....

THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Kính gửi: (3).............................................................................

Địa chỉ: (4)...............................................................................

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

Xét thấy khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân............. và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 125 của Luật tố tụng hành chính;

Tòa án nhân dân .................... thông báo cho (5) ................. biết:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến cơ quan thi hành án dân sự..............., địa chỉ ................................... để nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm với số tiền là.................................. đồng (bằng chữ:........) và nộp cho Tòa án nhân dân (6) ................ biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.

Hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người khởi kiện không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 123 của Luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04-HC:

(1) (6) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số, năm ban hành thông báo (ví dụ: số 20/2017/TB-TA).

(3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

Đánh giá bài viết
1 96
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm