Mẫu số 04 - LĐTL: Giấy đi đường

16 240.100

Mẫu số 04 - LĐTL: Giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường - mẫu số 04 - LĐTL mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Mẫu giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04-LĐTL về, tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đi đường tại đây.

Bảng chấm công trên Excel

Bảng chấm công bằng tiếng Anh

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Nội dung Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04-LĐTL theo thông tư 133 như sau:

Mẫu số 04 - LĐTL: Giấy đi đường
Mẫu giấy đi đường mới nhất 

Mẫu 1: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......

Bộ phận: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ..................

Cấp cho: ...............................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Được cử đi công tác tại: ........................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .............. ngày ........... háng ............ năm ..........

Từ ngày..........tháng.......năm.......... đến ngày.........tháng........năm......

                   Ngày....tháng.....năm....
  Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...............................đ

Công tác phí ......................đ

Cộng .................................đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7

Nơi đi.....
Nơi đến...

           
Nơi đi.....
Nơi đến......
           
- Vé người ..............................................vé x.....................đ = ...........................đ
- Vé cước ...............................................vé x.....................đ = ...........................đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ...............vé x.....................đ = ...........................đ
- Phòng nghỉ ...........................................vé x.....................đ = ...........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng .........................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ......................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ...........................................đ

                                  Ngày.......tháng.......năm......
  Duyệt
Số tiền được thanh toán là .........................
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu số: 04 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:……..........….. 

Bộ phận:….........…….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:.....................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.............................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số..................... ngày .... tháng .... năm ....

Từ ngày ..... tháng .....năm ....... đến ngày..... tháng.... năm....... 

            

Ngày .... tháng ..... năm .....

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí..................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...
Nơi đến...
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi...
Nơi đến...
           
Nơi đi...
Nơi đến...
           

- Vé người.............................................. vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước .............................................. vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại................ vé x.....................đ = ...........................đ

- Phòng nghỉ............................................ vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng...................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..............................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:.....................................................................................đ

                                   Ngày .... tháng .... năm ...
  Duyệt
Số tiền được thanh toán là...........................
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
16 240.100
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm