Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) là mẫu thông báo của cơ quan thuế gửi tới người nộp thuế về việc người nộp thuế không thuộc diện miễn, giảm thuế. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 21-MST: Thông báo về việc mã số thuế phụ thuộc

Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Nội dung cơ bản của mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế):

Mẫu số: 04/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: ....../TB-.........

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Kính gửi:.........................................................................................

Mã số thuế: ....................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo:....................................................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Sau khi xem xét văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng ... năm ... kèm theo hồ sơ của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế), ...(tên cơ quan thuế)............... thông báo:

Trường hợp của .....(tên người nộp thuế)........ không đủ điều kiện được miễn giảm thuế.

Lý do:

1 ..........................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: .................... địa chỉ: .................. hoặc có văn bản gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

...(tên cơ quan thuế) ......... thông báo để người nộp thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 349
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm