Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là gì? Mẫu tài sản dài hạn mới tăng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là gì?

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tài sản dài hạn mới tăng. Mẫu nêu rõ thông tin tài sản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng

Mẫu số: 05/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô,công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ)

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Tổng nguyên giá

Ngày đưa TSDH vào sử dụng

Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng

Mẫu số 05/QTDA: Tài sản dài hạn mới tăng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 16
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm