Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

1 53

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là biểu mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giả quyết việc dân sự. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, số tiền cần nộp... Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 05-VDS

Mẫu số 05-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../TB-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG LỆ PHÍ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2) …………………………………………………………

Địa chỉ:(3) ..............................................................................................

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4) …………….. đề ngày …...tháng….. năm ……….và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Căn cứ khoản 2 Điều 146 và khoản 4 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 5 Điều 7, Điều 17 và Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tòa án nhân dân………………………… thông báo cho(5) ………………..biết, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến trụ sở Chi cục/Cục thi hành án dân sự(6) ……………….., địa chỉ:……………………… để nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là:………………….. (bằng chữ:……………………….) và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu của (7)………………… khi nhận được biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi "- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi "- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày………” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4), (5) và (7) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi rõ tên, địa chỉ của Chi cục hoặc Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền thu tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự; nếu là Chi cục Thi hành án dân sự thì ghi rõ Chi cục Thi hành án dân sự huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh H); nếu là Cục Thi hành án dân sự thì ghi rõ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Mẫu số 05-VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự thuộc biểu mẫu hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đánh giá bài viết
1 53
Thủ tục hành chính Xem thêm