Mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về việc thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm.

1. Định nghĩa mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm là gì?

Mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về số người được giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê... Mẫu được ban hành theo Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm

Biểu số: 05T/BCN-CSXH

(Ban hành theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2016 của Tổng Giám đốc BHXH VN)

Ngày nhận báo cáo:

- Tại BHXH tỉnh: ngày 5 tháng sau tháng BC

- Tại BHXH VN: ngày 8 tháng sau tháng BC

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT HƯỞNG MỚI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tháng…….năm……….

Đơn vị báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng CĐ BHXH

- BHXH Việt Nam: Ban TH

Đơn vị nhận báo cáo:

- BHXH tỉnh: Phòng KHTC

- BHXH Việt Nam: Vụ KHĐT

Tên đơn vị

Mã số

CHẾ ĐỘ BHXH

CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG (người)

CHẾ ĐỘ MỘT LẦN (người)

Hưu trí

Trợ cấp tuất

Trợ cấp TNLĐ - BNN

BHXH một lần

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

TNLĐ một lần

Chết do TNLĐ - BNN

BNN một lần

Trợ cấp tuất 1 lần

Trợ cấp khu vực 1 lần

Mai táng phí

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Chia theo địa gii hành chính

01

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)

02

Cộng trong tháng

Ước thực hiện tháng sau

Ghi chú: Nguồn số liệu: Mẫu 20HSB, 01A-HSB, 02-HSB tại Quyết định 636/QĐ-BHXH


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm

Mẫu số 05T/BCN-CSXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế bộ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm