Mẫu số 06/KK-TNCN

1 2.065

Mẫu số 06/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh của cá nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----------------------------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,
từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và
trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

       [01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………................................... .

[05] Mã số thuế:         

[06] Địa chỉ: …………………………………….....................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………........................................................

[13] Mã số thuế:         


[15]
 Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:..............................................

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[21]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[22]

VNĐ

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

1

Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng

[23]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ (0,1%)

[24]

VNĐ

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[25]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ (5%)

[26]

VNĐ

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[27]

VNĐ

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ (10%)

[28]

VNĐ

 

V

Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú:

1

Tổng số cá nhân nhận thu nhập chịu thuế

[29]

Người

 

2

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

[30]

VNĐ

 

3

Tổng số thuế đã khấu trừ

[31]

VNĐ

 

    Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:......................

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 2.065
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm