Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Mẫu giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản là mẫu giấy phép được nhập ra để cho phép nhập khẩu giống thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy phép về việc nhập khẩu giống thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/GP-TCTS-……

Hà Nội, ngày tháng năm ……..

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ …………………………………………………………………

Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ đơn đăng ký nhập khẩu số …….. ngày …. tháng ….. năm .... của (cơ sở) …………… và hồ sơ đăng ký nhập khẩu;

Căn cứ kết quả thẩm định ………………………………….………………………….

Tổng cục Thủy sản đồng ý cấp phép nhập khẩu …………………………..…………..

Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………...

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………...

Số điện thoại: …………………….. Số fax: ……………….. Email: ……………..…..

Được phép nhập khẩu giống thủy sản:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học: ………………………………………..

2. Số lượng: …………………………………………………………………………….

3. Kích cỡ: ………………………………………………………………….…………..

4. Quy cách bao gói …………………………………………………………………….

5. Tên, địa chỉ cơ sở xuất khẩu: ………………………………………………...………

6. Thời gian nhập khẩu: ………………………………………………………………..

7. Địa điểm nhập khẩu: ………………………………………………………………...

8. Mục đích nhập khẩu: …………………………………………….…………………..

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày: ………………………………….…………….

Cơ sở phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Cơ sở đăng ký;
- ………………;
- Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;
- Lưu: VT,....

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …….
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Thủ tục hành chính Xem thêm