Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là gì? Mẫu tài sản ngắn hạn bàn giao gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là gì?

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tài sản ngắn hạn bàn giao. Mẫu nêu rõ thông tin tài sản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao

Mẫu số: 06/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO

Đơn vị: đồng

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Giá trị

Đơn vị tiếp nhận sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mu biểu.

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao

Mẫu số 06/QTDA: Tài sản ngắn hạn bàn giao

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 22
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm