Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

1 452

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ của vụ án hành chính. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ tại đây.

Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án hành chính

Mẫu số 05-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

Mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ

Nội dung cơ bản của mẫu số 07-HC: Biên bản kiểm tra việc giao nộp chứng cứ như sau:

Mẫu số 07-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN
VỀ KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ

Hồi......giờ.....phút....., ngày.....tháng....năm.....

Tại trụ sở Tòa án nhân dân ........................................................................................

Bắt đầu tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vụ án hành chính thụ lý số ....../........./TLST-HC ngày......tháng.....năm....... (2)

I. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông (Bà) .......................................................................

Thư ký ghi biên bản phiên họp: Ông (Bà) .......................................................................

II. Những người tham gia phiên họp (3) ..........................................................................

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP

- Thư ký phiên họp báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông báo.

- Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia phiên họp.

- Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đương sự biết về quyền và nghĩa vụ của họ.

KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN,
CÔNG KHAI CHỨNG CỨ

1. Thẩm phán công bố tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

2. Ý kiến của các đương sự và người đại diện hợp pháp của các đương sự (4) .............

..................................................................................................................................

3. Các nội dung khác (nếu có)

THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN,
GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ KẾT LUẬN (5)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỌP (6)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ kết thúc vào hồi....giờ.....phút, ngày....tháng.....năm....

Các đương sự
tham gia phiên họp
(Chữ ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
Thư ký ghi biên bản
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thẩm phán
Chủ trì phiên họp
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07-HC:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân tiến hành phiên họp; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(3) Ghi họ tên, địa vị tố tụng trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên họp theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm.

(4) Ghi đầy đủ nội dung trình bày của các đương sự về những vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 138 của Luật tố tụng hành chính.

(5) Ghi những nội dung Thẩm phán xem xét, giải quyết các đề nghị của đương sự về những vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 138 của Luật tố tụng hành chính; ghi kết luận của Thẩm phán về việc chấp nhận, không chấp nhận các đề nghị của đương sự.

(6) Ghi họ tên, địa vị tố tụng và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia họp.

Đánh giá bài viết
1 452
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm