Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

1 3.208

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai trực tiếp với cơ quan thuế. Mẫu nêu đầy đủ nội dung thông tin về số thu nhập chịu thuế, số thuế phát sinh.... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 24/KK-TNCN

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Nội dung cơ bản của mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập
từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……Năm ....…

Chính thức: [   ]    Bổ sung: [  ]   Lần: [   ]

02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………….................

[03] Mã số thuế:    

[04] Địa chỉ: .........................................................................................................

[05] Điện thoại:…………………[06] Fax:….……….... [07] Email:………….....

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[08]

 

2

 

 

Tổng các khoản giảm trừ
Trong đó:

 

[09]

 

a

Cho bản thân

[10]

 

b

Cho người phụ thuộc

[11]

 

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[12]

 

d

Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[13]

 

3

Tổng thu nhập tính thuế

[14]

 

4

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ

[15]

 

5

Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

[16]

 

6

Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm

[17]

 

7

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

[18]

 

Hàng tháng, tôi có thu nhập ổn định như trên, tôi đăng ký các tháng sau không phải nộp tờ khai thuế theo mẫu 07/KK-TNCN mà nộp thuế hàng tháng trước ngày 20 của tháng sau. Nếu có thay đổi về thu nhập chịu thuế tôi sẽ kê khai lại thuế theo mẫu 07/KK-TNCN kể từ tháng có thay đổi thu nhập.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

…………, ngày …… tháng .... năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 3.208
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm