Mẫu hợp đồng giao khoán

7 100.359

Mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán. Mẫu hợp đồng giao khoán công việc được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL tại đây.

Mẫu hợp đồng khoán việc

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL

Mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL
Mẫu hợp đồng giao khoán việc theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung cụ thể của mẫu hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08-LĐTL như sau:

Mẫu 1: Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...................................

Bộ phận: ................................

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:


- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:…….…..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:


- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Ngày .... tháng .... năm .....

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
7 100.359
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm