Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

1 1.463

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là bảng do doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh về ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý lập để theo dõi chênh lệch giữa sổ quỹ và số lượng thực tế hiện có của doanh nghiệp... Mẫu bảng kiểm kê được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) tại đây.

Mẫu số 08a-TT: Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND

Mẫu số 07-TT: Mẫu bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý).

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

Nội dung cơ bản của mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) như sau:

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ............................

Bộ phận: .........................

Mẫu số 08b - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Số: ........................

Hôm nay, vào giờ ..........ngày........tháng......năm........

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: .................................................................... đại diện kế toán

- Ông/Bà: .................................................................... đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà: ............................................... đại diện ............................

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc .......... kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

...........

...........

...........

...........

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

...........

...........

...........

1

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

2

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

3

- ...

...........

..........

...........

...........

...........

...........

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

...........

...........

...........

- Lý do: + Thừa: ......................................................................................................

+ Thiếu: ..................................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý: ............................

..............................................................................................................................

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

Mẫu số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị: ……..

Bộ phận: …….

Mẫu số: 08b-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

Số: ....................

Hôm nay, vào .... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ................................................................................................................. Đại diện kế toán

Ông/Bà: .................................................................................................................. Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: .................................................................................................................. Đại diện ...........

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc ... kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

...........

...........

...........

...........

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

...........

...........

...........

1

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

2

- Loại

...........

..........

...........

...........

...........

...........

3

- ...

...........

..........

...........

...........

...........

...........

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

...........

...........

...........

- Lý do:

+ Thừa: .............................................................................................................................................

+ Thiếu: .............................................................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ...........................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
1 1.463
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm