Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

Giới thiệu

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu biên bản được lập ra khi có sự thỏa thuận đồng ý của hai bên về việc thanh lý hợp đồng đã lập ra trước đó. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán tại đây.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Nội dung cơ bản của mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán như sau:

Mẫu 1: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...........................

Bộ phận: ........................

Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: ................

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng....năm.....

Họ và tên: ................. Chức vụ ............... Đại diện .................. Bên giao khoán ............

Họ và tên: ................. Chức vụ ................ Đại diện ................. Bên nhận khoán ...........

Cùng thanh lý Hợp đồng số ......... ngày ..... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: .........................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ....................................................................................

Bên .................. đã thanh toán cho bên ................ số tiền là ........... đồng (viết bằng chữ) ...................

Số tiền bị phạt do bên .......... vi phạm hợp đồng: .................. đồng (viết bằng chữ) ..............................

Số tiền bên .......... còn phải thanh toán cho bên ............... là .......... đồng (viết bằng chữ) ....................

Kết luận ....................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu 2: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:……….............

Bộ phận:…...........…….

Mẫu số: 09-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Ngày ..... tháng ...... năm .......

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ.............................................

Đại diện............................................................. Bên giao khoán...................................

Họ và tên:.......................................................... Chức vụ.............................................

Đại diện............................................................. Bên nhận khoán..................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày .... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:.......................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................ đồng

(viết bằng chữ):.........................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... đồng

(viết bằngchữ): ..........................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là................................. đồng

(viết bằng chữ):..........................................................................................................

Kết kuận:...................................................................................................................

.................................................................................................................................

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý