Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương

1 6.120

VnDoc.com xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 10-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ... năm ...

Đơn vị tính..............

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên)

1 6.120
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm