Mẫu số 10.NT: Quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu số 10.NT: Quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định về việc phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-TCTS-…...

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TTg ngày .... tháng ... năm …………. của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ …………….

Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Xét đơn đăng ký khảo nghiệm giống thủy sản của …………..;

Theo đề nghị của …………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép khảo nghiệm giống …………(Kèm theo Đề cương khảo nghiệm).

Điều 2. Cho phép nhập khẩu giống thủy sản:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học: ………………………………………

2. Số lượng: ………………….………………………………………………...………..

3. Kích cỡ: …………………………………………………………………...………….

4. Thời gian nhập khẩu: ………………………………………………………………..

5. Cửa khẩu nhập khẩu: ………………………………………….……………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng ...., Giám đốc ……., Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ... và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,....

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 10.NT: Quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu số 10.NT: Quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm giống thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Thủ tục hành chính Xem thêm