Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

1 115

Mẫu quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng là biểu mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công người tiến hành tố tụng. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, người được phân công... Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 10-VDS

Mẫu số 10-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……/QĐ-TA(2)

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………….

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 và khoản 1 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Thẩm phán………………………… giải quyết việc dân sự thụ lý số …../…… /TL...- …..ngày..........tháng...........năm........ về việc(3) ................theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4) ................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

CHÁNH ÁN(5)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: Số: 01/2018/QĐTĐ).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thì ghi:

 

“KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN”

Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Trên đây là mẫu số 10-VDS: Quyết định phân công người tiến hành tố tụng thuộc biểu mẫu thủ tục hành chính mà VnDoc.com muốn giới thiệu tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đánh giá bài viết
1 115
Thủ tục hành chính Xem thêm