Mẫu số 11-VDS: Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

1 33

Mẫu thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẫu thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ là biểu mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc bổ sung tài liệu, chứng cứ. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, tài liệu cần bổ sung... Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 11-VDS

Mẫu số 11-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../TB-TA

…………., ngày ….. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO
BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

Kính gửi:(2) .......................................................................................................................

Địa chỉ:(3) .........................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số …../…../TLST- ….. ngày..........tháng...........năm........ về việc(4)…………………., Tòa án nhân dân........................... nhận thấy tài liệu, chứng cứ mà các đương sự giao nộp chưa đủ cơ sở để giải quyết.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân……………………………………… thông báo cho(5) …………………………biết, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này phải nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ sau đây:(6)

1 .......................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

3........................................................................................................................................

Hết thời hạn nêu trên, nếu(7)………………….. không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người phải nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó. Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi "- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi "- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày……..” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) và (7) Nếu là cá nhân thì ghi ông hoặc bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ phải nộp bổ sung.

Mẫu số 11-VDS: Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 11-VDS: Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc biểu mẫu thủ tục hành chính mẫu số 11-VDS thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đánh giá bài viết
1 33
Thủ tục hành chính Xem thêm